GDPR

Informace o zpracování osobních údajů osob ubytovaných v Hostelu ELF

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 (dále také jako GDPR)

Účelem tohoto dokumentu je úplný a srozumitelný popis způsobu, jakým dochází ke zpracování osobních údajů všech klientů ubytovaných v Hostelu ELF s.r.o.  IČ: 27221521, sídlem Husitská 11, Praha 3, 130 00 Praha, a úplné seznámení takových osob s jejich právy.

1) Proč potřebuje Hostel ELF moje osobní údaje?

Hostel ELF s.r.o. má zákonnou povinnost SHROMAŽDOVAT o svých hostech některé osobní údaje.  Pro účely Evidence a předání údajů pro cizineckou policii, tato povinnost se řídí zákonem o pobytu cizinců na území ČR (326/1999).
Pro účely EVIDENCE UDAJŮ O UBYTOVANÝCH V KNIZE HOSTŮ zákonem 326/1999sB a pro účely zpracování osobních údajů zákonem o místních poplatcích (565/1990)

2) Jaké moje osobní údaje hostel ELF spravuje?

*    celé jméno
*    datum narození
*    státní občanství
*    číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu
*    účel pobytu v ČR
*    číslo víza, je-li vyžadováno legislativou
*    počátek a konec ubytování
*    adresu trvalého bydliště

Cizincem se rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, a to včetně občanů Evropské unie.

3) Jak dlouho hostel ELF spravuje moje osobní údaje?

Hostel ELF s.r.o. má zákonnou povinnost uchovávat o svých hostech některé osobní údaje, a to zejména jméno, příjmení, datum narození, adresu a dobu ubytování, číslo a typ dokladu, případné vízum, účel pobytu. Tato povinnost se řídí Zákonem o pobytu cizinců na území ČR (326/1999) a Zákonem o místních poplatcích (565/1990). Dle těchto právních předpisů je hotel povinen uchovávat osobní údaje o zákaznících po dobu 6 let.

Kdo je odpovědný za způsob spravování osobních údajů?

Správcem osobních údajů je Hostel Elf s.r.o. IČ: 27221521, sídlem Husitská 11,
Praha 3, 13000

Funkci manažera pro správu a evidenci osobních údajů vykonává pan Matěj Beneš, email: matbencz@seznam.cz, tel: +420 731 248 137 (dále jen „manažer“).

Na manažera je možné se obracet s veškerými dotazy souvisejícími se správou osobních údajů, stejně jako s žádostmi o opravy, změny a doplnění osobních údajů.  V případě, že je manager nedostupný, je možné se obrátit přímo na info@hostelelf.com.

4) Jaká práva mám v souvislosti s poskytnutými osobními údaji?

Zákazník má kdykoliv právo požádat hostel o přehled svých osobních údajů. Tyto informace jsou uchovávány ve složce hosta v hostelové databázi, v domovní knize a evidenční knize, které jsou v tištěné podobě uschovány v uzamčené místnosti. V případě žádosti o výmaz osobních údajů hostel smaže složku hosta a skartujeme záznam v domovní a evidenční knize. Výše uvedeným zákonům však Hostel ELF s.r.o. musí dostát. Vyjmenované osobní údaje mohou být smazány až po uplynutí zákonné lhůty.

5) Kdo má přístup k poskytnutým osobním údajům?

Správu vašich osobních údajů bereme velmi vážně, proto k těmto údajům má přístup jen nezbytně nutný okruh osob.

Přístup ke spravovaným osobním údajům má manager pro správu a evidenci osobních údajů, zpracovatel a dedikovaní zaměstnanci, pokud je to nezbytně nutné pro výkon jejich funkce.

Pro úplnost dodáváme, že vaše osobní údaje předkládáme třetím osobám v případech, kdy nám zákon ukládá zpřístupnění vašich osobních údajů.

6) Kde jsou moje údaje fakticky uloženy?

Osobní údaje v elektronické podobě jsou uloženy na zabezpečeném serveru na území ČR. K osobním údajům na něm mají přímý přístup pouze oprávněné osoby dle předchozího článku.

Osobní údaje v písemné formě jsou uloženy v prostorách Hostelu ELF a jsou zabezpečeny mechanickým způsobem.

***

Děkujeme, že jste se seznámil/a s Informacemi o zpracování osobních údajů.